REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 §1

Przedmiot i zakres regulacji

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje świadczenie przez Finfinder Sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorców usług drogą elektroniczną  za pośrednictwem serwisów internetowych.
 2. Regulamin sporządzony został na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 3. Regulamin określa w szczególności zakres i rodzaj świadczonych przez Serwis Usług, wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego użytkowania Serwisu, sposoby użytkowania Serwisu, regulacje dotyczące praw własności intelektualnej związanych z Serwisem.
 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, identyfikacja wizualna, oprogramowanie oraz baza danych, a także poszczególne elementy słowne i graficzne Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Finfinder, podlegają ochronie prawnej.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości, Serwis jest skierowany do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego w segmencie przedsiębiorstw lub przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem finansowania. Serwis nie jest przeznaczony dla konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§2

Definicje

Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

 1. „Bank” – bank, instytucja finansowa lub inna instytucja świadcząca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej usługi finansowe na rzecz przedsiębiorców w ramach m.in.: udzielania pożyczek, kredytów, leasingów, faktoringu, akredytywy, finansowania wynajmu,
 2. „Finfinder” – podmiot, będący właścicielem Serwisu, Finfinder Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku (38-500) ul. Wilcza 4, NIP 6871964394, REGON 367555044, KRS 0000683154.
 3. „Gość” – osoba przeglądająca treści Serwisu, nie posiadająca Konta, bądź nie będąca do niego w danym czasie zalogowana,
 4. „Konto” – konto prowadzone przez Finfinder dla Użytkownika pod indywidualnym loginem w serwisie Finfinder.pl, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika, jego klientów, produktów finansowych, ofert, procedowanych wniosków oraz informacje o jego aktywności w Serwisie,
 5. „Oferta” – opracowane przez Finfinder zestawienie warunków, na jakich Banki oferują przedsiębiorcom świadczenie usług finansowych, przygotowane na podstawie informacji i danych udostępnionych przez Banki oraz na podstawie źródeł ogólnodostępnych i doświadczenia Finfinder. W celu uniknięcia wątpliwości, powyższe informacje o usługach finansowych nie stanowią oferty w rozumieniu art.  66 §1 Kodeksu cywilnego
 6. „Pośrednik Finansowy” –nie związany z Finfinder podmiot, działający na zlecenie Banku lub Klienta, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się świadczeniem Usług Pośrednictwa Finansowego,
 7. „Rejestracja” – procedura zakładania Konta przez Użytkownika,
 8. „Serwis” – serwisy internetowe prowadzone przez Finfinder, w tym serwis dla Użytkowników/Doradców (B2B) oraz serwis dla Gości/Firm (B2C), zamieszczone pod adresem internetowym finfinder.pl,
 9. „Treści” – wszelkie treści zamieszczane przez Użytkowników i Gości w Serwisie, w tym treści pisemne, graficzne, multimedialne;
 10. „Umowa” – oznacza umowę pomiędzy Użytkownikiem a Finfinder, zawartą na podstawie Regulaminu oraz licencji LICENCJA,
 11. „Usługi Pośrednictwo Finansowego” – usługi świadczone przez Pośredników Finansowych oraz Finfinder, polegające na pośredniczeniu w zawieraniu umów o korzystanie przez klientów z produktów finansowych oferowanych przez Banki,
 12. „Użytkownik” – Pośrednik Finansowy lub osoba współpracująca z Pośrednikiem Finansowym korzystająca z Serwisu dla Doradców(B2B), będąc zalogowaną na swoim Koncie,
 13. „Wewnętrzny Pośrednik Finansowy” – Finvendor Brokers Sp. z o.o. lub inny partner Finfinder, świadczący Usługi Pośrednictwa Finansowego.

 §3

Korzystanie z Serwisu

 1. Serwis może być użytkowany przez Gości i Użytkowników.
 2. Goście nie mają dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu, a mogą jedynie korzystać z Usługi Wyszukiwania i Porównywania ofert oraz Usługi Kontaktu. Bez udzielenia odrębnej zgody, informacje i dane zamieszczane przez Gości w Serwisie nie będą przechowywane ani wykorzystywane w celach innych niż przedstawienie i procesowanie wybranej Oferty. Użytkownicy mogą korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu (wersja dla Doradców(B2B)).
 3. Finfinder zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownicy i Goście zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do Serwisu Treści:
 • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub naruszających w jakikolwiek inny sposób obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje, w szczególności zawierających przemoc, pornografię, promocję narkotyków i innych nielegalnych substancji, nawołujących do popełniania przestępstw, czy promujących gry hazardowe,
 • zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojans”, „keyllogers”, czy inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla Serwisu,
 • powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM),
 • innych o bezprawnym charakterze.
 1. Finfinder usuwa z Serwisu Treści sprzeczne z prawem i Regulaminem.
 2. Goście związani są postanowieniami Regulaminu w zakresie funkcjonalności Serwisu dla nich przeznaczonych.
 3. Jeżeli Gość lub Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 4. Finfinder zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
 5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Finfinder ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia dostępności Serwisu.
 6. Finfinder zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników, o ile mają one na celu poprawę funkcjonalności Serwisu.

§4

Wymagania techniczne

 1. Do użytkowania Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane łącze co najmniej 512 kbps) oraz przeglądarki internetowej (zalecane Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome –  umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies).
 2. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania (np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.).
 3. W celu Rejestracji przyszły Użytkownik musi posiadać indywidualne, aktywne konto e-mail.
 4. Koszty wynikające z posługiwania się przez Gości i Użytkowników środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem korzystania z Usług Serwisu ponoszą Goście i Użytkownicy zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzystają.
 5. Finfinder nie dokonuje przeszkolenia Użytkowników i Gości w zakresie korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik jest obowiązany uczynić to we własnym zakresie, korzystając w szczególności z narzędzi zamieszczonych w Serwisie („FAQ”, „Help”, itd.). Niezależnie od powyższego Finfinder udostępnia Użytkownikom i Gościom wsparcie w korzystaniu z serwisu w ramach Helpdesk w formie chatu internetowego lub połączenia telefonicznego z konsultantem.

 §5

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Gości i Użytkowników.
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Finfinder świadczy następujące usługi:
 • Usługę Wyszukiwania – obejmującą umożliwienie Gościom i Użytkownikom wprowadzenie swoich danych finansowych w celu uzyskania informacji o Ofertach, spełniających zadane przez nich kryteria wyszukiwania;
 • Usługę Porównywania – obejmującą umożliwienie Gościom i Użytkownikom zapoznanie się z treścią Ofert spełniających zadane przez nich kryteria wyszukiwania, przy czym zakres informacji w Ofertach dla Gości i Użytkowników może być różny;
 • Usługę Kontaktu – obejmującą skontaktowanie Gości z Wewnętrznym Pośrednikiem Finansowymi;
 • Usługę Zarządzania- obejmującą zarządzanie przez doradców finansowych Ofertami oraz procesami pozyskania danego finansowania na rzecz klientów.
 1. Finfinder zastrzega, że Serwis (zarówno w wersji dla Użytkowników jak i Gości) zawiera wyłącznie Oferty przeznaczone dla przedsiębiorców.
 2. W celu skorzystania z Usługi Wyszukiwania i Porównywania Użytkownik lub Gość zobowiązani są do wprowadzenia danych określonych w formularzu zapytania, obejmujących dane finansowe i parametry produktu finansowego, konieczne dla wyszukania dostępnych dla danych kryteriów Ofert. Po wprowadzeniu obowiązkowych danych, Gość lub Użytkownik uzyska informację o Ofertach dostępnych dla zadanych kryteriów z możliwością ich porównania.
 3. Goście mogą na każdym etapie wprowadzania Treści wyrazić chęć kontaktu z Wewnętrznym Pośrednikiem Finansowym. W takim wypadku dane Gościa zostaną przekazane Wewnętrznemu Pośrednikowi Finansowemu, który się z nim skontaktuje.
 4. Złożenie przez Gościa wniosku o skontaktowanie go z pośrednikiem, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie danych Gościa zapisanych w Serwisie Wewnętrznemu Pośrednikowi Finansowemu.
 5. Finfinder zastrzega, że niniejszy Regulamin nie normuje zasad współpracy Gościa z Wewnętrznym Pośrednikiem, które są przedmiotem odrębnych ustaleń po nawiązaniu kontaktu.
 6. Serwis zapewnia Użytkownikom korzystanie ze wszystkich swoich funkcjonalności dostępnych dla danej kategorii Użytkowników w dacie jego użytkowania.
 7. Serwis oferuje Użytkownikom w szczególności także następujące usługi:
 • Wyszukiwania i Porównywania Ofert przygotowanych dla klientów Użytkowników,
 • zapewnienie miejsca w Serwisie w celu przechowywania przez Użytkowników Treści, w szczególności danych teleadresowych i finansowych klientów,
 • zapewnienie narzędzi pozwalających na zmianę i aktualizacji zamieszczonych w Serwisie Treści,
 • zapewnienie narzędzi pozwalających na zarządzanie wnioskami klientów o finansowanie.

§6

Rejestracja

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie dla Doradców.
 2. Podczas procesu Rejestracji osoba podaje w szczególności indywidualny login w postaci adresu e-mail, stanowiący narzędzie, za pomocą, którego będzie ona mogła uzyskiwać dostęp do swojego Konta.
 3. Rejestracji może dokonać osoba fizyczna, która zgodnie z jej prawem ojczystym posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Dokonując Rejestracji, dana osoba oświadcza, że spełnia wymogi, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające ze złożenia nieprawdziwego oświadczenia w tym zakresie.
 5. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do:
 • podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
 • aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika.
 1. W toku Rejestracji Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od Banków oraz do przekazywania im materiałów na temat innych usług świadczonych przez Finfinder.
 2. W celu dokonania Rejestracji należy w sposób zgodny z prawdą wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego i podać swój aktualny, prawdziwy i ważny adres e-mail oraz hasło do Konta. Hasło wybrane przez Użytkownika musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym jednej wielkiej litery, jednej małej litery i jednej cyfry.
 3. Finfinder może uzależnić Rejestrację od przedłożenia przez Użytkownika dokumentów uwiarygodniających podane w jej toku przez Użytkownika informacje.
 4. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio, jeżeli w trakcie trwania Umowy Finfinder poweźmie wątpliwości co do tożsamości osoby Użytkownika. W braku przedstawienia odpowiednich dokumentów Finfinder może czasowo zawiesić, a nawet zlikwidować Konto Użytkownika, rozwiązując Umowę.

 §7

Umowa

 1. Po zakończeniu Rejestracji, na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywujący Konto.
 2. Z chwilą kliknięcia przez Użytkownika na link aktywujący Konto i dokonania pierwszego skutecznego logowania do Serwisu, dochodzi do zawarcia Umowy z Finfinder na warunkach określonych w umowie licencyjnej LICENCJA .
 3. Umowa wygasa z chwilą zakończenia okresu bezpłatnego korzystania z Serwisu lub upływu opłaconego okresu korzystania z Serwisu.

 §8

Konto i płatności

 1. Korzystanie z Serwisu dla Gości oraz założenie Konta przez Użytkownika jest bezpłatne.
 2. Konto nie może być przekazane innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody Finfinder pod rygorem nieważności.
 3. Korzystanie z Serwisu dla Doradcy (B2B) jest bezpłatne dla Użytkownika przez okres wskazany w Serwisie podczas zakładania Konta, zaś po tym okresie płatne z góry na zasadach określonych w cenniku.
 4. W razie umożliwienia przez Użytkownika dostępu do jego Konta osobom trzecim, zwłaszcza poprzez udostępnienie loginu i hasła do Konta lub nienależyte zabezpieczenia loginu i hasła przed dostępem osób trzecich, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób trzecich, jak za działania lub zaniechania własne.
 5. W razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez Użytkownika, jego następcy prawni winni są zawiadomić Finfinder o zaistniałej sytuacji. Konto ulega usunięciu, jednakże następcom prawnym na ich umotywowany wniosek (wraz z dowodem istnienia następstwa prawnego) mogą zostać przekazane dane Konta, w szczególności login i hasło wyłącznie w celu samodzielnego zlikwidowania Konta.
 6. Konta niepłacone przez okres dłuższy niż 60 dni, mogą zostać usunięte. Finfinder wysyła w takim wypadku powiadomienie o możliwości usunięcia Konta na adres e-mail Użytkownika na 7 dni przed planowanym usunięciem Konta. W celu udaremnienia usunięcia Konta przez Serwis Użytkownik musi opłacić możliwość korzystania z Serwisu na kolejny okres.

 §9

Oferty

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom i Gościom wyszukiwanie Ofert za pomocą wyszukiwarki Finfinder.
 2. Finfinder zastrzega, że sposób prezentacji Ofert dostępnych w Serwisie oraz metodologia weryfikacji zdolności kredytowej stosowana przez wyszukiwarkę są autorskimi produktami Finfinder.
 3. Oferty opracowane są przez Finfinder na podstawie informacji uzyskanych przez Finfinder z ogólnodostępnych źródeł oraz u udostępnianych przez Banki, które nie są przez nie jednak autoryzowane. W związku z tym, Oferty mogą różnić się od aktualnych ofert prezentowanych przez Banki, a decyzje o zdolności kredytowej, udzieleniu kredytu i ostatecznych warunkach kredytowania podejmowane są wyłącznie przez Banki. Różnice takie nie powodują niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy przez Finfinder.
 4. Finfinder nie gwarantuje, że w przypadku złożenia przez Użytkownika w imieniu klienta lub Gościa wniosku o udzielenie finansowania, badanie zdolności kredytowej klienta Użytkownika lub Gościa dokonane przez Bank zakończy się pozytywnie, a umowa pomiędzy klientem Użytkownika lub Gościem a Bankiem zostanie zawarta.

 §10

Dane osobowe

 1. Finfinder przestrzega obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych Gości, Użytkowników i klientów Użytkowników przetwarzanych w Serwisie. W celu uniknięcia wątpliwości, w zakresie danych osobowych klientów Użytkowników, Finfinder nie jest ich administratorem, ale podejmuje środki przewidziane w Polityce Prywatności w celu ich zabezpieczenia.
 2. Goście i Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu korzystania z Serwisu i realizacji Umowy oraz w celach wskazanych w Polityce Prywatności.
 3. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności Serwisu dostępna tutaj.

§11

Zobowiązania Użytkowników

 1. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Użytkownicy zobowiązują się do podania pełnych, aktualnych i prawdziwych danych podczas Rejestracji oraz dokonywania niezwłocznych ich aktualizacji w razie zaistnienia zmian w tym zakresie.
 3. Doręczenia oświadczeń wiedzy i woli na podane przez Użytkowników dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail) korzysta z domniemania skuteczności.
 4. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Serwisu do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym do świadczenia odpłatnie lub nieodpłatnie usług pośrednictwa finansowego.

§12

Procedura zgłoszenia naruszeń

 1. W razie stwierdzenia, że jakiekolwiek Treści zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie naruszają prawo, a to w szczególności prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich albo też sprzeczne są z Regulaminem, każdy Użytkownik lub Gość może dokonać zgłoszenia tego faktu do Finfinder poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@Finfinder.pl lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza zamieszczonego w Serwisie.
 2. Po otrzymaniu takiej wiadomości Finfinder ocenia jej wiarygodność i podejmuje działania w postaci usunięcia bądź zablokowania dostępu do wskazanych w ust. 1 Treści, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. W przypadku określonym w ust.2, Finfinder nie ponosi odpowiedzialności względem osób, których prawa zostały naruszone jak i względem Użytkowników, z tytułu niezgodnego z Umową świadczenia Usług Serwisu.

 §13

Zablokowanie Serwisu

 1. W przypadku, jeśli Finfinder poweźmie wiarygodną informację, z której wynikać będzie, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności jeśli Użytkownika umieszcza w Serwisie Treści, które w jakikolwiek sposób naruszają obowiązujący porządek prawny, dobre obyczaje lub niniejszy Regulamin, Finfinder będzie uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu, do niezwłocznego usunięcia jego Konta, a także odmowy dokonania przez tego Użytkownika ponownej Rejestracji w Serwisie.
 2. W przypadku usunięcia Konta lub Treści Użytkownika lub uniemożliwienia dostępu do nich, Finfinder poinformuje Użytkownika o tym fakcie na adres e-mail w terminie 3 dni od zaistnienia takich okoliczności.
 3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Finfinder. Zgoda udzielana jest najwcześniej po upływie co najmniej 3 miesięcy od momentu pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu. Aby uzyskać zgodę należy wypełnić odpowiednie pola formularza znajdującego się w Serwisie. Finfinder podejmuje decyzje w sprawie udzielenie zgody w terminie 7 dni, a następnie przesyła odpowiednią informację na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu. Wnioski o udzielenie zgody złożone przed upływem terminu 3 miesięcy, o którym mowa powyżej, Finfinder pozostawia bez rozpoznania.

 §14

Odpowiedzialność Finfinder

 1. Finfinder ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy, w szczególności za świadczenie Usług Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, o ile jego działanie jest w tym zakresie zawinione i ma charakter umyślny.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Finfinder ograniczona jest do wysokości rzeczywistej straty i nie obejmuje utraconych korzyści.
 3. Finfinder nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne zachowania Użytkowników i Gości podejmowane przy użyciu Serwisu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§15

Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie niezadowalającej jakości Usług Serwisu świadczonych przez Finfinder, bądź też niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań, Użytkownik lub Gość uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie reklamacji.
 2. Reklamacje zgłasza się, wysyłając e-mail na adres: reklamacje@finfinder.pl, wpisując w temacie wiadomości określenie „reklamacja” lub równoważne.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Użytkownika lub Gościa (imię, nazwisko, login, adres pocztowy, adres e-mail,
  • zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Finfinder niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego jest warunkiem dochodzenia roszczeń, pozostających w związku z Umową przed właściwym Sądem powszechnym.

 §16

Zmiana regulaminu

 1. Finfinder zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości, funkcjonalności Serwisu, zmiany lub rozszerzenia zakresu świadczonych Usług.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkownika poprzez wiadomość systemową ujawnioną przy jego pierwszym logowaniu do Serwisu, licząc od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie lub w korespondencji skierowanej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 3. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu w zmienionym brzmieniu, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ustępie 2.
 4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ustępie 3, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, iż zmiany Regulaminu zostały przez Użytkownika zaakceptowane i po upływie tego terminu stają się dla niego wiążące.

§17

Prawo właściwe i jurysdykcja

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany, co nie narusza jakichkolwiek uprawnień Użytkowników, będących konsumentami wynikających z prawa dla nich w tym zakresie właściwego.
 2. Wyłącza się stosowanie wiedeńskiej konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów.

§18

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie w każdym czasie i może być utrwalany i kopiowany przez Użytkowników bez jakichkolwiek ograniczeń.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy Polityki Bezpieczeństwa, a w szczególności regulacje Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 4. Regulamin sporządzono w polskiej wersji językowej.