Tarcza antykryzysowa - zbiór ulg wraz z wyjaśnieniami

Tarcza antykryzysowa - zbiór ulg wraz z wyjaśnieniami
 • TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WYBRANE ULGI

 • Umorzenie składek ZUS.
 • 1. Pracodawca zatrudniający na dzień 29 lutego 2020 r. nie więcej niż 9 osób objętych ubezpieczeniem społecznym może skorzystać z umorzenia wszystkich składek płaconych do ZUS należnych za okres marzec, kwiecień, maj 2020 r.
 • Warunki skorzystania z umorzenia :
 • • pracodawca zgłoszony jako płatnik ZUS przed 1 lutym 2020 r.,
 • • przesłanie deklaracji rozliczeniowych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. do ZUS nie później niż 30 czerwca 2020 r.,
 • • brak zaległości w opłacaniu składek ZUS i podatków na dzień 31 grudnia 2019 r. przez okres krótszy niż 12 miesięcy, chyba, że zaległości są rozłożone na raty.
 • • złożenie wniosku o umorzenie składek do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. Można to zrobić składając go w placówce ZUS, wysyłając pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez platformę PUE.
 • 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników może wystąpić z wnioskiem o umorzenie składek ZUS opłacanych na własne ubezpieczenie oraz osoby współpracującej za marzec, kwiecień, maj 2020 r.
 • Warunki skorzystania z umorzenia :
 • • prowadzenie działalności przed 1 lutym 2020 r. i przychód z tej działalności za pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek o umorzenie nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w 2020 r. (za marzec jest to kwota 15.681 zł),
 • • złożenie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, jeśli występuje taki obowiązek, za marzec, kwiecień, maj 2020 r.,
 • • złożenie wniosku o umorzenie składek do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. Można to zrobić składając go w placówce ZUS, wysyłając pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez platformę PUE.
 • Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.
 • Jednorazowe świadczenie dla samozatrudnionych i zleceniobiorców przysługuje, jeśli nastąpił przestój w wykonywaniu działalności gospodarczej lub wykonywaniu umowy zlecenia z powodu COVID-19.
 • Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r., ale także zleceniobiorcy, w tym zarabiający na podstawie umowy o dzieło, umowy agencyjnej zawartej przed 1 lutego 2020 r., a także osoby, które zawiesiły działalność po 1 stycznia 2020 r. mogą starać się o tzw. jednorazowe świadczenie postojowe (nieoskładkowane i nieopodatkowane).

 • Świadczenie wyniesie:
 • • 2.080 zł w przypadku zleceniobiorców i prowadzących działalność (80 proc. minimalnego wynagrodzenia), jeśli ich przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychód w poprzednim miesiącu był niższy od 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. od 15 500 zł.
 • • 1.300 zł dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT.
 • Przychód zleceniobiorcy to kwota brutto na umowie, dla samozatrudnionego wartość sprzedaży bez podatku VAT. Jeśli zleceniobiorca będzie miał przychód mniejszy niż 1.300 zł, to otrzyma kwotę nie wyższą niż suma wypłat z tego miesiąca.
 • Dla uzyskania świadczenia konieczne jest złożenie wniosku do ZUS przez osobę prowadzącą działalność we własnym imieniu lub zleceniodawcę w przypadku umów zleceń. Termin do końca 3 miesiąca po zniesieniu epidemii.
 • Skrót ulg, które oferuje ZUS wraz z wzorami wniosków do wypełnienia dostępne pod adresami:
 • https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy 
 • https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

 • Jednorazowa pożyczka od Starosty.
 • Jednorazowa pożyczka na pokrycie kosztów mikroprzedsiębiorców (według definicji z Prawa Przedsiębiorcy, tj. średnioroczne zatrudnienie w 2018 i 2019 mniej niż 10 osób oraz przychody lub suma aktywów nieprzekraczająca 2 mln EUR), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka w wysokości 5 tys. zł, przyznawana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Wniosek o pożyczkę będzie trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy.
 • Ulga w opłacaniu składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.
 • Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.
 • Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.
 • Dofinansowanie do zatrudnionych, także zatrudnionych na umowach cywilnych.
 •  Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w związku z COVID-19:
 • • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego lub
 • • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 • W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca może obniżyć wynagrodzenie do 50%, nie mniej niż do minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1.533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje do połowy wypłaconego wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2.452,27 zł.
 • Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
 • Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływów.
 • Przysługuje każdemu przedsiębiorcy (mikro, mały, średni, duży), który:
 • • nie zalegał ze składkami ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • • także mikroprzedsiębiorcy, który skorzysta ze zwolnienia ze składek.
 •  Dofinansowanie od Starosty.

 • 1.    Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników
 • Dla skorzystania z dofinansowania musi wystąpić spadek obrotu w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Poziom dofinasowania jest uzależniony od poziomu spadku obrotów:
 • • przy co najmniej 30% spadku dofinansowanie wynosić może 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia minimalnego powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne;
 • • przy co najmniej 50% spadku dofinansowanie wynosić może 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie
 • więcej niż 70% wynagrodzenia minimalnego powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne;
 • • przy co najmniej 80% spadku dofinansowanie wynosić może 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 90% wynagrodzenia minimalnego powiększonego o składki na ubezpieczanie społeczne.
 • Spadek obrotów jest liczony w ujęciu wartościowym i ilościowym w dowolnie wybranych 2 kolejnych miesiącach kalendarzowych.
 • Dofinansowaniem objęte jest nie tylko wynagrodzenie pracownika, ale także składki na ubezpieczenie społeczne (ale nie zdrowotne).
 • Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie zwartej z PUP umowy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i jest wypłacane co miesiąc.
 • Warunki skorzystania:
 • • konieczność utrzymania zatrudnienia przez czas dofinansowywania oraz po jego zakończeniu przez analogiczny czas pod rygorem zwrotu dofinansowania, ale bez odsetek;
 • • konieczność prowadzenia działalności po dofinansowaniu przez okres przynajmniej taki, przez który było dofinansowanie;
 • • brak zaległości w składkach ZUS na koniec 3 kwartału 2019 r.;
 • • brak otrzymania dofinansowania na te same koszty działalności gospodarczej z innych środków publicznych.
 • • Nie przysługuje dużemu przedsiębiorcy. Uprawnieni są tylko mikro, mały i średni przedsiębiorca.
 • Wniosek zgłasza się do PUP po ogłoszeniu naboru wniosków w ciągu 14 dni.
 •  
 • 2.    Osoby samozatrudnione
 • Osoby samozatrudnione też będą mogły skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy z PUP.
 • Wysokość wsparcia uzależniona jest od spadku obrotów. Jeśli obroty spadły o co najmniej 30%, dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Jeśli natomiast obroty spadły o co najmniej 50 %, wówczas wysokość dofinansowania to 70% minimalnego wynagrodzenia. Z kolei w sytuacji spadku obrotów o co najmniej 80%, dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia.
 • Samozatrudniony musi również prowadzić działalność po dofinansowaniu przez okres przynajmniej taki, przez który było dofinansowanie. Przysługuje, tylko jeśli nie otrzymał dofinansowania na te same koszty działalności gospodarczej z innych środków publicznych.
 • Wniosek zgłasza się do PUP po ogłoszeniu naboru wniosków w ciągu 14 dni.

 • Opłata PIT-4
 • Informacje ogólne i formularze wniosków do złożenia dostępne pod adresem:
 • https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

Finfinder to porównywarka najlepszych ofert finansowania dla firm

Polecane oferty w Finfinder

Leasing
finansowy

Kwota finasowania

1200000

Marża

0.00

Suma odsetek

15049.94

Rata

135005.55

Kwota do spłaty

1215049.94

Leasing
operacyjny

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1947.65

Rata

3414.49

Kwota do spłaty

81947.65

Leasing
finansowy

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1778.62

Rata

3407.44

Kwota do spłaty

81778.62

Leasing
operacyjny

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1947.65

Rata

3414.49

Kwota do spłaty

81947.65

Leasing
finansowy

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1947.65

Rata

3414.49

Kwota do spłaty

81947.65
hurt